Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16/2, tel. 52 345 55 22 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2019r. o godz. 11:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się druga licytacja nieruchomości tj. działki nr 278/10 o powierzchni 0,2524ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażami o powierzchni 349,36 m2.

Nieruchomość położona jest w Łochowie przy ul. Makowej, gm. Białe Biota.

Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 778 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 518 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 800,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.

Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 167/2005, poz.1398.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny nieruchomości odbędą się dnia 22-02-2019r. w godz.11:00 - 11:15.

W Kancelarii Komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/1/N/02/19
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
działka