Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-09-2020r. o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 7 odbędzie się druga licytacja :
nieruchomości stanowiącej własność MARS sp. z o.o dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KWCZ1Z/00022656/5 i składającej się z działek o numerach :
539-działka położona ,42-439 Żarnowiec ul. Rynek 8,
zabudowana budynkiem kamienicy nieużytkowanej przeznaczonej do remontu kapitalnego zgodnie z decyzją z dnia 12.03.2019 r. znak DOZ-OAiK.650.795.2018.BS Ministra Kultury' i Dziedzictwa Narodowego.
540-działka niezabudowana położona, 42-439 Żarnowiec pomiędzy ulicą Rynek a ulicą Cmentarną;

202, 203, 205, 206, 207, 220, 221, 222 - działki rolne ,
położone 42-439 Żarnowiec przy ulicy Studzienniczej
2606, 2624, 2642 - działki rolne ,
położone 42-439 Żarnowiec przy ulicy Miechowskiej
1226/1, 1273/1, 1277/1, 1243, - działki rolne
położone 42-439 Żarnowiec przy ulicy Ogrodowej
Obszar całej nieruchomości KW CZ1Z/00022656/5 wynosi: 2,7631 ha.
Suma oszacowania wynosi 237 540,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 360,00zl.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest zgodnie z art.962 § 1 złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 754,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest w dniu 14-09-2020r przelewem na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Zawierciu : Bank Gospodarstw a Krajowego O. w Katowicach: 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 z dopiskiem I Co 1827/18 ,albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty' całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie ,dzieci ,rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji ,osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Nieruchomość można oglądać od godziny 10:00 do godziny 14:00 na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy Leśna 4 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowymi biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego w sprawie I Co 1827/18 .
Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Szczegółowych informacji udziela Komornik teł: 32 67 11 680.
Uwaga:

Podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi nabywca .

Numer oferty: L/2/DWK/2/2020
Cena: 158.360,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka