Opis

SYNDYK UPADŁOŚCI WARMIŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO  BUSINESS  CENTRE  SPÓŁKA Z O.O. W OLSZTYNIE
sprzeda z wolnej ręki
1/  nieruchomości w postaci lokali niemieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 21:
a. nr 200 o powierzchni użytkowej 754,52 m2  wraz z udziałem 139/1000 w nieruchomości, za cenę nie niższą niż  2 101 450,00 zł. netto;
b. nr 300 o powierzchni użytkowej 754,37 m2  wraz z udziałem 139/1000 w nieruchomości, za cenę nie niższą niż  2 101 450,00 zł. netto;
c. nr 400 o powierzchni użytkowej 754,49 m2  wraz z udziałem 139/1000 w nieruchomości, za cenę nie niższą niż  2 432 300,00 zł. netto;
Wraz z lokalami niemieszkalnymi  sprzedawany będzie udział odpowiadający liczbie przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez nabywcę miejsc postojowych w lokalu niemieszkalnym stanowiącym halę garażową. Sprzedaż każdego udziału  będzie prowadzona za cenę nie niższą niż wartość jednego miejsca postojowego oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na 15 600,00 złotych  netto . 
2/ nieruchomości w postaci pomieszczeń technicznych położonych w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 21:
a. nr 1 o powierzchni użytkowej 72,23 m2  wraz z udziałem 14/1000 w nieruchomości za cenę nie niższą niż  63.200,00 złotych netto;
b. nr 2 o powierzchni użytkowej 12,72 m2  wraz z udziałem 2/1000 w nieruchomości za cenę nie niższą niż  11.200,00 złotych netto;
c. nr 3 i 4 o łącznej powierzchni użytkowej 85,73 m2  wraz z udziałem 16/1000 w nieruchomości za cenę nie niższą niż  75.200,00 złotych netto.
Dla wszystkich nieruchomości lokalowych i pomieszczeń technicznych  prowadzona jest księga wieczysta KW nr  OL1O/00035375/6.
Sprzedaż nastąpi za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż ceny wskazane jako minimalne.
Pisemne oferty zawierające propozycje ceny zakupu należy składać do 3 listopada 2020 roku do godz. 15 00 ( decyduje data wpływu oferty) na adres biura syndyka:10-448 Olsztyn, ul. B. Głowackiego 28 lok. 607 z adnotacjami  "oferta na zakup lokalu niemieszkalnego"  lub  "oferta na zakup pomieszczenia technicznego".
Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać :
- imię i nazwisko lub nazwę firmy z adresem,
- proponowaną cenę nie niższą niż oszacowana,
- potwierdzenie wpłaty wadium.
Wadium każdorazowo wynosi 5 %  wskazanej minimalnej ceny sprzedaży.
Wadia  należy wpłacać  na rachunek bankowy masy upadłości, nr rachunku : 70 1090 2590 0000 0001 3747 8971 prowadzony w Santander Banku.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. o godzinie 1000 w kancelarii syndyka.
Sprzedaż  nastąpi w  drodze wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty, a w przypadku złożenia ofert tożsamych cenowo - w drodze aukcji między oferentami, którzy złożyli te tożsame cenowo oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 689 966, operat szacunkowy jest dostępny do wglądu u syndyka.

Numer oferty: L1DWK/8/2020
Źródło: Syndyk
Rodzaj: budynek użytkowy