Opis

Syndyk masy upadłości Minh Tuan Tran prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VIETSPORT (sygn. akt X GUp 273/15), ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Chyliczki przy ul. Melanii 27A, gmina Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA5M/00320990/7, za cenę nie niższą niż  1 200 000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych i zero groszy). Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku kiedy będzie on należny. 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2017 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, przy ul. Okopowej 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy o godz. 11:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Notariusza i przybyłych oferentów, a na okoliczność tą sporządzony zostanie Protokół.

 

Opis i oszacowanie Nieruchomości dostępne są w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod adresem e-mail: kancelaria@brlaw.pl lub nr tel. 535 947 878.

 

W razie braku zainteresowania złożeniem oferty za wskazaną przez syndyka cenę, proszę o przesłanie na wskazany powyżej adres mailowy własnej propozycji ceny nabycia powyższej nieruchomości.

 

Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny