Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak (tel. 32 4175029 )na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2018 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Raciborzu, Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jana , 47-400 Racibórz, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 490/76 k.m. 7, obręb 0005 Ostróg, o powierzchni 0,0658 ha, zabudowanej zespołem 8 garaży prefabrykowanych. Teren położenia nieruchomości jest płaski, działka nieogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną – ulicą Jana oraz ulicą Karola o nawierzchni asfaltowej, następnie istniejącą drogą wewnętrzną o nawierzchni w części z kostki bazaltowej, ciosanej, następnie gruntowo – szutrowej, wzdłuż granicy działek 178/73, 374/73 i 375/73 na zasadzie służebności gruntowej ujawnionej w księdze wieczystej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią zespoły garażowe, budowane w latach 60/70- tych XX w., zespoły garażowe konstrukcji stalowej, oraz zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna do wysokości 5 kondygnacji sprzed 1939 r. oraz przełomu lat 60/70-tych XX w. Budynki garażowe - ściany zewnętrzne garaży, stropodach oraz podłogi wykonane z elementów monolitycznych prefabrykowanych z betonu B30, zbrojonych matami stalowymi, zgrzewanymi. Podłoga garażu gwarantuje wytrzymałość tzw. nacisku komunikacyjnego tj. 3,0 kN/m2. Jest to konstrukcja samonośna wymagająca zastosowania fundamentów wyłącznie pod krótszymi ściankami. Fundament garażu stanowi ława żelbetowa z betonu B25. Garaż może być wyposażony w instalację elektryczną wewnętrzną. Wrota wjazdowe konstrukcji stalowej, podnoszone. Podjazd do garaży o nawierzchni częściowo utwardzonej szutrowej w przeciętnym stanie technicznym. W połaci dachowej wykonany otwór z wymontowanym odpływem. Garaż wyposażony jest w system wentylacji nawiewno – wywiewnej. Podstawowe parametry budynku: Powierzchnia użytkowa garaży 16,70 m2 × 8 sztuk = 133,60 m2 Powierzchnia zabudowy 144,06 m2 Kubatura 308,96 m3 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, nieruchomość położona jest na obszarach oznaczonych jako: tereny obsługi komunikacji- garaże i parkingi (czasowe miejsca postojowe). Z własnością działki nr 490/76 mapa 7, zapisanej w księdze wieczystej, związana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 491/76 mapa 7, objętą KW nr 17274 oraz przez działkę nr 491/76 mapa 7, objętą KW nr 30494, pasem szerokości 4 metrów po istniejącej drodze wewnętrznej od ulicy Karola wzdłuż granicy działek 178/73, 374/73 i 375/73 o treści bliżej określonej w par. 5 umowy sprzedaży. 

Suma oszacowania wynosi 143 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/425830

Numer oferty: L/4/N/06/18
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka