Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Gabriela Morawiec (tel. 71 3397321) zawiadamia   na  podstawie art.. 953  kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.02.2019r. o godz. 11:00 w sali nr 150 Sądu Rejonowego w dla Wrocławia-Krzyków, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości położonej w miejscowości Sobótka, przy ul. Rynek posiadającej założone księgi wieczyste, prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wrocławiu. 

Nieruchomość posiada dwie księgi jednak fizycznie stanowi jedną całość i sprzedawana będzie łącznie jako jedna nieruchomość niemieszkalna. W skład nieruchomości wchodzą: hall, sala konsumpcyjna, wc, pomieszczenie socjalne, bar - zaplecze, kuchnia, pomieszczenie zmywalni, pomieszczenie gospodarcze. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 100,67 m2. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 363 500.00 zł.  Cena   wywoławcza   w   powyższej   licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 272 625,00 zł. Wysokość rękojmi wynosi: 36 350,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika sądowego.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, wszelkie informacje można uzyskać również pod adresem e-mail: .

Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w Sądzie od dnia 14.02.2019r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Numer oferty: L/20/N/01/19
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal użytkowy