Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka (tel. 33 861 56 65 ) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25-01-2018 o godz.8.45 w sali nr 52 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w postaci: działki 479,316/2 o łącznej pow.2152 m2 z budynkiem mieszkalnym i zabudową gospodarczą położonej w Wieprz, przy ul. Sosnowa. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 204.000,00 zł. Kwota wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 153.000,00 zł (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT - podlega opodatkowaniu PCC). 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 20.400,00 zł) najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Złożenie dyspozycji do godz 18:00 dnia poprzedzającego licytację o przelew rękojmi wraz z potwierdzeniem posiadania odpowiednich środków pieniężnych na koncie bankowym czyni zadość uiszczeniu rękojmi. Licytant zobowiązany jest do przedstawienia kopii dyspozycji oraz stanu posiadanych środków. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/399972

Numer oferty: L/20/N/01/18
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny