Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej (tel. 71 384 03 99 )na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu z siedzibą przy J.Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz, pokój 19, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Czatkowicka, Wierzchowice, 56-320 Krośnice, dla której SĄD REJONOWY MILICZ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

dz. nr 12 o pow. 0,6110 ha: RIVb (grunty orne) o pow. 0,4820 ha, ŁIV (łąki trwałe) o pow. 0,1290 ha i nr 153 (zabudowana) o pow. 0,1473 ha: PsIV (pastwiska trwałe) o pow. 0,0897 ha, B (tereny mieszkaniowe) o pow. 0,0576 ha, łączna pow. 0,7583 ha. Dz. nr 153 zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym, częściowo niezabudowana. Budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny z poddaszem stanowiącym strych, całkowicie podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, pochodzi z ok. 1860 r. Ściany budynku wykonane w technologii tzw. muru pruskiego. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie za pomocą kominka oraz pieca kuchennego - węglowego. W budynku pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 79,77 m2, niewykończone, z zamurowanymi oknami, bez posadzki. Pow. mieszkalna: 87,75 m2. Budynek gospodarczy pochodzi z ok. 1970 r., stan techniczny zły, nie nadaje się do użytku. Dz. nr 12 - nieużytek. Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 12 przeznaczona jest: - R1 - tereny rolne, przez działkę przebiega gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia; dz. nr 153: MM9 - tereny zabudowy mieszanej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; tereny zabudowy zagrodowej, rozumiane jako budynki i urządzenia wchodzące w skład gospodarstw rolnych, w tym budynki mieszkalne, stajnie, obory i stodoły); działka leży w strefie podstawowej ochrony konserwatorskiej, ścisłej ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w układzie urbanistycznym wsi wpisanym do rejestru zabytków, ochrony krajobrazu kulturowego, ochrony ekspozycji. Zgodnie z informacją z Urzędu Gminy Krośnice budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, budynek mieszkalny znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. 

Suma oszacowania wynosi 131 421,55 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 614,37 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 142,15 zł., najpóźniej do rozpoczęcia licytacji. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydział Cywilny.

Numer oferty: L/9/N/12/18
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
działka