Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DO LOKALU

MIESZKALNEGO przy ulicy Wojska Polskiego we Władysławowie gm. Lesznowola

 

Przedmiotem przetargu jest nabycie prawa własności do ½ budynku w zabudowie bliźniaczej wraz z udziałem 11361/90902 w gruncie.

Operat szacunkowy oraz informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym są do wglądu w biurze syndyka przy ul. Polna 48 lok. 34, 00-644 Warszawa (Tel. 22 6358625) oraz w gmachu Sądu pok. 238.

Cena wywoławcza wynosi 316.521,00 zł. (słownie: trzysta szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złote) plus należny podatek od towarów i usług. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18.01.2018 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać na adres tegoż Sądu listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2018 r., w gmachu Sądu w sali nr 119, o godz. 13:00.

Numer oferty: L/2/N/DWK/18
Region: mazowieckie
Cena: 316.521,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny