Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

przy ulicy Wojska Polskiego we Władysławowie gm. Lesznowola

 

 1. Przedmiotem przetargu jest łączne nabycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Doren Domy Sp. z o.o. w upadłości:
  1. 45452/90902 udziału w prawie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę z obrębu 0029 Władysławów o numerze 227/9, o powierzchni 0,2534 ha, położonej w miejscowości Władysławów, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi, w których wyodrębniono lokale mieszkalne. Stan prawny opisany w księdze wieczystej nr WA1I/00027602/5.
  2. Nieruchomość gruntowa stanowiąca niezabudowane działki z obrębu 0029 Władysławów o numerach 39/2, 39/3, 39/4, 227/1, 227/3, 227/4, 227/6 o powierzchni 2,0297ha położone w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Lesznowola. Stan prawny opisany w księdze wieczystej nr WA1I/00024094/9.
  3. 95/100 udziału w prawie nieruchomości gruntowej, stanowiącej niezabudowane działki z obrębu 0029 Władysławów o numerach 227/2, 227/5 oraz 227/8 o powierzchni 0,3705 ha położonej w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Lesznowola. Stan prawny opisany w księdze wieczystej nr WA1I/00027598/3. Pozostałe udziały 5/100 należą do właścicieli lokali mieszkalnych.
  4. 78402/94902 udziału w prawie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę z obrębu 0029 Władysławów o powierzchni 0,2941 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 165 m2, w którym wyodrębniono dwa samodzielne lokale mieszkalne położonej w miejscowości Władysławów, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński. Stan prawny opisany w księdze wieczystej nr WA1I/00027599/0.Cena wywoławcza wynosi 4.521.024,00 zł. (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia cztery złote) plus należny podatek od towarów i usług. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18.01.2018 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać na adres tegoż Sądu listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2018 r., w gmachu Sądu w sali nr 119, o godz. 13:05.
  5. Operat szacunkowy oraz informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym są do wglądu w biurze syndyka przy ul. Polna 48 lok. 34, 00-644 Warszawa (Tel. 22 6358625) oraz w gmachu Sądu pok. 238.

 

Numer oferty: L/1/N/DWK/18
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna