Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-09-2014r. o godz. 09:10w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga  licytacja  nieruchomości, położonej: 42-274 Aleksandria, Aleksandria II, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 620 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 413 366,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 005,00złnajpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 03.09.2014r. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu BRE Bank SA O. Korporacyjny Częstochowa 62 11401889 0000 2258 5400 1001 z podaniem sygnatury: XV Co 9604/12 .

Rękojmię można uiścić także w kancelarii komornika sądowego w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.l5:00 do godz.17:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 013 029 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-202 Częstochowa ul.Mirowska 41 tel. fax 34 36 11 306 e-mail: czestochowa.osicki@komornik.pl www. czestochowa. komomik.pl

 

Numer oferty: L/176/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 413.366,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka