Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy ul.Daszyńskiego, 95-070 Aleksandrów Łódzki, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 328/1, o powierzchni 1505 m2, w obrębie geodezyjnym A-1. Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Powierzchnia terenu jest płaska. Działka krótszym północną krawędzią przylega do ulicy Daszyńskiego. Na działce usytuowane są następujące obiekty budowlane:• budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący;• zespół budynków składający się z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym, parterowego budynku gospodarczego oraz parterowego budynku garażowego;• garaż z blachy trapezowej

Suma oszacowania wynosi 891 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 594 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Michał Durański

Kancelaria Komornicza, Ks. J. Popiełuszki 3 A,  95-100 Zgierz

tel. 42 716 10 39 / fax. 42 716 10 39

 

Numer oferty: L/98/N/08/14
Region: łódzkie
Cena: 594.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka