Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan Misiurek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2015 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Leśna, 16-423 Bakałarzewo, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położonej w Bakałarzewie (obręb 0002 Bakałarzewo), gmina Bakałarzewo przy ul. Leśnej  na działce o numerze geodezyjnym 780, o powierzchni 0,1047 ha. Budynek mieszkalny jest w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 174,70 m2 (bez zadaszonego tarasu), który składa się z parteru, poddasza oraz podpiwniczenia. Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta. 

 Suma oszacowania wynosi 475 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 317 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 13 9359 0002 0005 9213 2002 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

03.06.2015

09:30 - 09:45

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan Misiurek Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki tel. 875662470 / fax. 875632029.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219312

 

Numer oferty: L/126/N/05/15
Region: podlaskie
Cena: 317.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka