Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-01-2014r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie Zamiejsc. Wydz. z/s w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 Rawicz odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Bartoszewice  gm. Jutrosin, nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne nr 72/1, 73/1 o łącznej pow. l,0400ha zabudowana wielofunkcyjnym budynkiem produkcyjno-biurowo-magazynowym z częścią mieszkalną oraz budynkiem garażowo-magazynowym i wiatami. Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi 3080m2 z tego przypada na: część przemysłowp-mieszkalną 1975m2, budynek magazynowo-garażowy 390m2, wiata 715m2. Teren nieruchomości ogrodzony i zagospodarowany. Przedmiotowe działki położone są obok siebie i stanowią całość gospodarczą. Teren lokalizacji uzbrojony jest w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, telefoniczną. Odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego.

Na nieruchomości ciąży prawo dzierżawy nieruchomości przez okres 10 lat, które nie jest wpisane w dziale III księgi wieczystej, natomiast wobec zgłoszenia przez Dłużnika w dniu 30-01-2013r. i stosowanie do zaleceń Sądu z dnia 19-03-2013 i 03-12-2013, zostało uwzględnione w oszacowaniu ww. nieruchomości wg wartości rynkowej.

W związku z powyższym zastosowanie znajdzie (w brzmieniu sprzed nowelizacji k.p.c. z 2012r.) przepis art. 1002 k.p.c.: Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w przypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. 

Suma oszacowania wynosi 1.485.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.113.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  148.500,00 zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Rawicz 46 10203121 0000 6602 0018 4853 Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Mikołaj Kobus Kancelaria Komornicza w Rawiczu 63-900 Rawicz ul Wazów 10 lei. 65 545-49-35 e-mail rawicz.kobus@komornik.pl

Numer oferty: L/93/N/12/13
Region: wielkopolskie
Cena: 1.113.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny