Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Arkadiusz Maj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2015 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 9, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Michałowicza 56, 43-300 Bielsko-Biała, dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Bielsku-Białej przy ul. Michałowicza 56, znajdującego się w zasobach Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszczącego na VI piętrze w bloku dziesięciopiętrowym, składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC oraz pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 43,70 m2.

Suma oszacowania wynosi 109 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S.A. 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej

Arkadiusz Maj

Kancelaria Komornicza, Krasińskiego 24, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 816 86 16 / fax. 33 816 86 16

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206899

 

Numer oferty: L/151/N/03/15
Region: śląskie
Cena: 82.275,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie