Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-05-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Biskupice, 98-200 Sieradz, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Działka nr ewid. 565/6 o powierzchni 0,4340 ha - niezabudowana działka o kształcie wydłużonego prostokąta, o wymiarach 17 m x 255 m; dojazd drogą asfaltową Sieradz - Warta - możliwa zabudowa. Klasy bonitacji: R III a, R III b, R IV b, Br R III a, Br R III b. 

Suma oszacowania wynosi 63.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42.533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Wieluniu 44 10204564 0000 5502 0010 9348.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan Kancelaria Komornicza, WARCKA 3, 98-200 SIERADZ tel. 043 8225561 / fax. 043 8225561.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/216654

 

Numer oferty: L/24/N/05/15
Region: łódzkie
Cena: 42.533,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka