Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Piotr Szadkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-03-2015r.r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul Żeromskiego 5 w sali nr 114, odbędzie się druga licytacja p prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr: 602/51 o powierzchni 0,5123 ha, oraz prawa własności trzech hal magazynowo-przemysłowych oraz budynku biurowo-socjalnego stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.  Nieruchomość położona jest w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Blachownia i opisana jest w księdze wieczystej  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość położona w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachowania, przy ul. Energetyków,  w terenie uzbrojonym w drogę, energię elektryczną i wodociąg. 

Suma oszacowania wynosi 429 816,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 286 544,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 981,60zl. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art 953 § 1 pkt. 4 kpc rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Komornik wskazuje, iż rękojmię można uiścić także w gotówce w kasie komornika lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O/Kędzierzyn-Koźle 49102037140000460200091298

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów rażeni z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Piotr Szadkowski ul. Racławicka 7, 47-200 Kędzierzyn-Koźle tel.: 77 4722025 fax.: 77 4722025 mail: kedzierzyn.kozle2@komornik.

 

Numer oferty: L/68/N/03/15
Region: śląskie
Cena: 286.544,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny