Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   we   Włocławku   Mariusz   Malinowski   na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-10-2015r. o godz. 10:00 w    budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr 14,     odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej  działkę nr 226/1  z zabudowaniami , o pow. 00.45.46 ha położonej: 87-851 Boniewo.            

Suma oszacowania wynosi 161 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    107 866,67zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 180,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O/Włocławek 66 15401069 2001 8718 2520 0001.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniach od 05.10.2015r. do 19.10.2015r., w tych też dniach można przeglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika we Włocławku, ul. P.O.W. 21A.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski ul. POW 21a, 87-800 Włocławek tel.: 54 2312992 fax.: 54 2312920 mail: wloclawek2@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/251827

 

 

Numer oferty: L/24/N/10/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 107.866,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka