Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18 lutego 2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej na terenie leśnym w postaci działki gruntowej nr 167/7 o pow. 0,1723 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalno-magazynowym i budynkiem rozdzielni prądu,  położonej w msc. Borki, przy ul. Parkowej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 113.070,00 zl zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84.803,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.307,00 zl najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA 1 O. w Radzyniu Podlaskim 71 12402180 1111 0000 3699 3888 Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:0 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym przy w pok. obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej SienkiewiczKancelatia Komornicza Kancelaria Komornika w Radzyniu 21-300 Radzyń Podlaski S. Kard Wyszyńskiego 3A lei. (0-83) 352-26-68 e-mail: radzyn.podlaski@komomik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/113989

Numer oferty: L/20/N/01/14
Region: lubelskie
Cena: 84.803,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Dom
Działka