Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2014 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Boska Wola, 26-804 Stromiec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka nr 79 ( obręb 0005) położona w msc. Boska Wola gm. Stromiec. pow. białobrzeski, woj. mazowieckie o powierzchni 0,3700 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 22 metrów i długości około 168 metrów. Działka jednym krótszym bokiem przylega do działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 146 stanowiąca własność Gminy Stromiec. Działka nr 146 łączy się z jednej strony z działką nr 172 oznaczonej jako droga (dr) – droga polna stanowiąca własność Gminy Stromiec. Działka w części jest użytkowania  jako łąka a w części odłogowana porośnięta samosiewami brzozy i olchy. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Stromiec Nr XIV/63/2003 z dnia 11 grudnia 2003 roku działka w całości jest działką rolną bez możliwości zalesienia. Więcej www.komornik-grojec.pl 

Suma oszacowania wynosi 3 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/143680

 

Numer oferty: L/116/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 2.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka