Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Mazurczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2014 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z siedzibą przy Reja 11, 56-100 Wołów, pokój nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 54,60 m2, położonego przy ul. Wodna 3, 56-120 Brzeg Dolny, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wołowie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 144 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S.A. 11191010482407990185990001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uzgodnieniu z komornikiem) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

Andrzej Mazurczak

Kancelaria Komornicza, Zaułek Zielony 15, Wołów, 56-100 Wołów

tel. 713894225 / fax. 713895631

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/168520

Numer oferty: L/143/N/09/14
Region: dolnośląskie
Cena: 108.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie