Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 sierpnia 2014 r. o godz. 14:30, sala nr 29 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego , położonego w Brzesku 129, gmina Pyrzyce, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju oraz wiatrołapu o łącznej pow. 78,13 m2. Do lokal przynależy piwnica  o powierzchni 39,43 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym nr 3 o powierzchni 69,72 m2. Z lokalem związany jest udział 616/1000 części nieruchomości, który stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urzadzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 163 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 300,00 zł.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg lub na konto komornika na 3 dni przed licytacją (wskazując sygn. akt Km 3442/13) BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu 91 576 00 30, 91 577 29 83.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski ul. Szczecińska 29, 74-200 Pyrzyce tel.: 91 5760030 email: pyrzyce.kowalski@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161742

 

 

Numer oferty: L/26/N/08/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 122.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie