Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku z-ca mgr Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2014 o godz. 08:10 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Okulickiego, 32-800 Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. Opis nieruchomości: działka nr 879/3 o pow. 0,0931 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem

Suma oszacowania wynosi 667 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 500 490,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 732,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 48 1020 4984 0000 4902 0003 3381.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzesku

z-ca mgr Jerzy Streb

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 6, Brzesko, 32-800 Brzesko

tel. 14 684 58 33 / fax. 14 684 58 33

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/159772

Numer oferty: L/82/N/08/14
Region: małopolskie
Cena: 500.490,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka