Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-11-2014r. o godz. 11:00w KANCELARII KOMORNIKA w Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 17a w sali nr 17, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

stanowiącej działka nr 240/1, 240/2, 240/3 i 240/4 o łącznej pow. 1,2768 ha, grunty orne położonej: 62-874 Brzeziny, Jagodziniec,:dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 151 600,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy  oszacowania i wynosi 101 066,67zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumyoszacowania, to jest 15.160,00zl.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić takżena konto komomika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu 19 10202212 0000 5602 0079 8967 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowi6ffit o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański

Al. Wolności 17a, 62-800 kalisz

telefon: 062 7570526; tel. kom. 604414698

Numer oferty: L/139/N/09/14
Region: wielkopolskie
Cena: 101.066,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka