Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2015 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11-go Listopada 12, 55-200 Oława, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul.Krótka, Bystrzyca, 55-200 Oława. 

Opis nieruchomości:

działka nr 1170 (am-2) o pow. 0,0639ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 132 363,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 272,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 236,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 59 10902428 0000 0006 1400 0064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Postawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski Kancelaria Komornicza, Brzeska 31, Oława, 55-200 Oława tel. 71 3133332 / fax. 71 3133332.

Link do lokalizacji:https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/244569

Numer oferty: L/96/N/09/15
Region: dolnośląskie
Cena: 99.272,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka