Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu z siedzibą przy Piekarska 1, 41-902 Bytom, pokój 230, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Jagiellońska 25, 41-902 Bytom, dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 195 201,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 400,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 520,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA. Odział w Zielonej Górze 66105019111000009069694520.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu mieszczącym się pod adresem: Piekarska 1, Bytom, 41-902 Bytom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu

Jędrzej Tamborski

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 25-27, Bytom, 41-902 Bytom

tel. 322802053 / fax. 322802053

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204458

Numer oferty: L/176/N/02/15
Region: śląskie
Cena: 146.400,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie