Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-10-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy 3 Maja 9a w sali nr Al.09, odbędzie się druga licytacja:

-nieruchomości   gruntowej   zlokalizowanej   na   działce   ewidencyjne   nr 270/13 o powierzchni 356 m kw, położonej: 83-031 Cieplewo, Słoneczna, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą zabudowanej jednorodzinnym szeregiem mieszkalnym z wbudowanym garażem stanowiącej współwłasność majątkową małżeńską dłużników. Częścią składową nieruchomości jest skrajny jednorodzinny szereg mieszkalny w stanie do wykończenia, parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony o powierzchni netto 118,50m kw.

Suma     oszacowania   wynosi   367 000,00 zł,     zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy   oszacowania i wynosi 244 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 700,00zł w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA Centrala 81 10600076 0000 3260 0174 5916 (liczy się data uznania rachunku bankowego) Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania i operat  szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy 3 Maja 9a w pok. od 08:00 do 14:00 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (58) 32 42 816 na dwa dni przed planowana licytacją. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, ze wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                                                                 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski Kancelaria Komornicza Ks. J. Waląga 10/3, 83-000 Pruszcz Gdański tel. (058) 773 10 10 e-mail: gdansk.piatkowski@komornik.pl

 

Numer oferty: L/147/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 244.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka