Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2014 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy Frysztacka  43-400, 43-400 Cieszyn, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu o powierzchni 789 m2. Działka ma nieforemny kształt, z wystającym cyplem w kierunku północnym. Położona jest przy skrzyżowaniu ulic Frysztackiej i Folwarcznej. Jej sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, ośrodki zdrowia oraz budynki produkcyjno - usługowe. Dojazd do nieruchomości jest dobry i odbywa się bezpośrednio od ulicy Frysztackiej oraz od strony ulicy Folwarcznej. Teren działki ogrodzony płotem z elementów stalowych na słupach murowanych. Bramy przesuwne bez napędu. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie. Na działce znajduje się budynek warsztatowy z zapleczem socjalnym i przylegającą wiatą murowaną - parterowy, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wraz z wiatą - 176,5 mw. Powierzchnia zabudowy 208 m2. Na działce znajduje się także budynek magazynowy mały - parterowy, niepodpiwniczony, powierzchnia użytkowa 24 mw, powierzchnia zabudowy - 31 m2. oraz budynek magazynowy duży - parterowy, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 53,1 m2, powierzchnia zabudowy 68 m2.

Suma oszacowania wynosi 170 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Katowicach 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz

Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn

tel. 0338583747 / fax. 0338547583

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/154686

Numer oferty: L/53/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 127.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy