Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę przy ul.Piastów 10 L w sali nr 111 odbędzie się druga licytacja nieruchomości.

 Nieruchomości gruntowe niezabudowane o łącznej pow. 41 ha, położone w Czarnowicach gmina Gubin. Działki nr 6, 26/2, 368/2, 5/1, 13/2, 19/2, 23/1, 246/1, 250/1

- przeznaczone pod eksploatację kruszywa naturalnego systemem odkrywkowym (wg planu zagospodarowania przestrzennego), dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą.

Na wyżej wymienione nieruchomości została udzielona koncesja na wydobywanie kopalin.

Sposób korzystania z nieruchomości, oraz szczegółowy opis stanu prawnego i faktycznego przedmiotu licytacji został zamieszczony w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego, stanowiącym integralną część protokołu opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 3 842 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 561 800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 384 270,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA O. w Krośnie Odrzańskim 36 10901551 0000 0000 5500 0299

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul.Piastów 10 L pok. 111 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański ul. Matejki 1, 66-600 Krosno Odrzańskie tel. 68 383 51 36, 68 383 30 36 e-mail krosno.odrzanskie@komornik.pl

Numer oferty: L/118/N/12/14
Region: lubuskie
Cena: 2.561.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka