Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Rybniku   Magdalena   Rożenek   na   podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2014 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 230, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy  44-230 Czerwionka-Leszczyny, dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 125 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 08 1050 1344 1000 0022 6563 5454.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek Kancelaria Komornicza, Młyńska 30, Rybnik, 44-200 Rybnik tel. 32 423 55 59 / fax. 32 423 89 34.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/155229

Numer oferty: L/86/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 83.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie