Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie mgr Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-08-2014 o godz. 10:00w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się  druga  licytacja  prawa  wieczystego użytkowania nieruchomości grantowej, niezabudowanej o powierzchni 1,2515 ha; oddanej w użytkowanie do 04-12-2089r. położonej: Częstochowa, ul.Rząsawska, dla którego której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 735 900,00zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 490 600,00zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 73 590,00zl to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy wpłacić na konto depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie mBank S.A. Warszawa O/Częstochowa 62 1140 1889 0000 2258 5400.

W myśl art. 962 § 2 kpc rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego ,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..

Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16 Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowych informacji udziela kancelaria Komornika w Częstochowie ,ul. Okólna 87 B tel. 0-34 3656510.

Opis nieruchomości znajduje się na stronie www.ksrv.pl oraz www.licytacje.komornik.pl.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie mgr Gabriela Wiśniewska  ul. Okólna 87 b, 42-218 Częstochowa tel.: (0 34) 36 56 510, (0 34) 36 83 014 mail: czestochowa5@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/154235

Numer oferty: L/48/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 490.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka