Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Leszek Bończyk na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2015 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim mającym siedzibę w Radziejowie przy ul. Brzeskiej 20 w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  o powierzchni: 0.0800 ha zabudowanej: parterowym budynkiem mieszkalnym, położonej: Długie, gm.Izbica Kuj., dla której VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj., z siedzibą w Radziejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. 

Suma oszacowania wnosi 14 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy' oszacowania i wynosi 9 666.67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania- to jest 1 450.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do -wypłaty całego  układu  Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ciechocinku 20102052000000440200209015 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim - Radziejów, ul. Brzeska 20 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Kancelaria Komornicza  Leszek Bnnezyk 88-200 Radziejów, ul. Rynek 3 tel. 054 285 3391.

Numer oferty: L/117/N/03/15
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka