Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Krzysztof Pawkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja położonej przy Błonie , 05-505 Prażmów, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Dobrzenica ( gm. Prażmów ) przy ul. Podgrzybkowej - działki nr ew. 16/37 o powierzchni 1.000m2 i nr ew. 16/71 o powierzchni 1.000m2, w obrębie 0002 Błonie o łącznej powierzchni 2.000m2, położonej: 05-505 Prażmów, Błonie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 165 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 36 10201156 0000 7102 0048 2091.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Krzysztof Pawkowski Kancelaria Komornicza, Powstańców Warszawy 21 A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno tel. 22 7502407 / fax. 22 7501750.+

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/147129

 

Numer oferty: L/63/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 123.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka