Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Stanisław Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2015r. o godz. 14:10 w Sąd Rejonowy w Koninie Księgowość 62-510 Konin, ul. Chopina 28, w sali 2.44 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: działka 273/3 - obręb Drążno Holendry, gmina Krzymów; działka 19 -obręb Borowo, gmina Krzymów; działki 60,61,199 - obręb Podgór, gmina Kramsk; działki 65/3, 65/4 - obręb Osowce, gmina Kramsk. Łączna powierzchnia działek wynosi 8,7478 ha., dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 416 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312 600.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 680,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komornika ( ul. Berylowa 3/4, Konin 62-500) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Koninie 64102027460000390200198820 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika (ul. Berylowa 3/4, Konin 62-500) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                                  

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Stanisław Onyszkiewicz                                                                       

Kancelaria Komornicza ul.Berylowa 3/4, 62-500 mail: konin2@komomik.pl

 

Numer oferty: L/165/N/06/15
Region: wielkopolskie
Cena: 312.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka