Opis

 

omornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-06-2013 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarnicza 10 w sali nr A 85, odbędzie się  druga   licytacja   nieruchomości   gruntowej   stanowiącej działkę nr 1096/26 o pow. 571 m2 położonej w Gdańsku przy ul. Cerery  , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. Użytkowej 196,80m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą położonej: 80-299 Gdańsk, ul. Cerery, dla której Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku  prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 856.000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 570.666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85.600,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BPH SA Centrala- Centrum Rozliczeniowe 56 10600076 0000 3280 0000 3499. Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 19-06-2013r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przez licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w godzinach jej otwarcia, tj. od 8:00do 16:00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub innych przedmiotów z nią zajętych od egzekucji i uzyskały u tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza w Gdańsku

80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 76/78/303

tel. 0 58 341-81-21 fax 346-64-61

e-mail: Gdańsk.wojciechowski@komornik.pl

                                                                                                

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 570.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka