Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                                                                                                               

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 26.07.2013r. o godzinie 11:30 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 3  odbędzie się druga licytacja nieruchomości: 

- gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym, budynkiem gospodarczym oraz garażem  o łącznej pow. 0,41 ha, położonej: Łęg Przedmiejski,  07-402 Lelis, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego prowadzi księgę wieczysta. 

Suma oszacowania wynosi 201 021,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 134014,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 102,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa Bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Ostrołęce  41 10203802 0000 1502 0037 8505

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy ul. mazowieckiej 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożena Otłowska Adres kancelarii Komornika: ul. Goworowska 2B, 07-410 Ostrołęka, Tel. 29 7644753,  29 6911881; email:  ostroleka2@komornik.pl

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 134.014,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka