Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2013 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z siedzibą przy Reja 11, 56-100 Wołów, pokój nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej we wsi Uskorz Wielki, gm. Wołów na działkach gruntu nr 273/1, 327/1, 327/8, 376/1, 373/2, 120 i 122 Am-2 o łącznej powierzchni 8,2818 ha, będącej wspólną własnością dłużników. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wołowie prowadzi księgę wieczystą. Działka nr 273/1 o powierzchni 0,2381 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 120,00 m2 oraz budynkami gospodarczymi. Działki nr 327/1, 327/8, 376/1, 373/2, 120 i 122 to działki rolne niezabudowane o łącznej powierzchni 8,0437 ha.

Suma oszacowania wynosi 401 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 267 666,66. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S.A. 11191010482407990185990001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uzgodnieniu z komornikiem) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

Andrzej Mazurczak

Kancelaria Komornicza, Zaułek Zielony 15, Wołów, 56-100 Wołów

tel. 713894225 / fax. 713895631

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/61133

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 267.666,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka