Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza w Łodzi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:w dniu 11 czerwca 2013 (wtorek) o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, mającego siedzibę w Łodzi przy Al.Kościuszki 107/109 w sali nr B (wejście od ulicy Wólczańskiej 138), odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Łodzi przy Al. Włókniarzy nr 232, wpisanego w rejestrze lokali Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" (adres spółdzielni: 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 74), dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal położony jest na dziewiątym piętrze budynku. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 27,18 mkw. 

Suma oszacowania wynosi 91.200,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  60.800,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.120,00 zł (dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych). Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:  BANK HANDLOWY O/Łódź  nr  53 1030 1508 0000 0008 0452 4002 powołując się na sygnaturę akt II 1 Co 9113/12.Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego:  PKO BP SA I O/Łódź  nr  85 1020 3352 0000 1402 0073 5365 powołując się na sygnaturę akt KM 4523/11. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego (protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego) w sekretariacie II Wydziału Cywilnego - Sekcja Egzekucyjna - Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, mającego swoją siedzibę w Łodzi, przy Al. Kościuszki 107/109 pod sygnaturą II 1 Co 9113/12.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I)

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza w Łodzi

90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3

tel. (42)6366564, fax. (42)6366521  e-mail: lodz1@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/64450

 

 

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 60.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie