Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                  

                                                                                                                                       

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie Rejonowym w Gliwicach Justyna Ptak-Głogowska Kancelaria Komornicza w  Gliwicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 983 kpc, że w dniu 23 lipca 2013 roku o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, w sali nr 222 odbędzie się: druga licytacja lokalu mieszkalno - użytkowego  stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gliwice, przy pl. Rzeźniczy. Wymieniony lokal posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VIII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Z własnością lokalu związany jest udział w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej objętej KW  wynoszący 425/10000 części.

Suma oszacowania wynosi 266.343,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote), zcena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 177.562,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote). Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.634,30 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można również wpłacić na konto komornika: 2520300045111000000172 8680 Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość do którego przysługuje
dłużnikowi prawo po uprzednim kontakcie telefonicznym z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej
nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Justyna Ptak-Głogowska Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 10 tel.: 32 3371922, fax: 32 3371922, konto: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 25 2030 0045 1110 0000 0172 8680

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 177.562,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy