Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2013 r. o godz. 09:15 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się druga licytacja nieruchomości opisanej jako: spółdzielcze prawo do lakolu użytkowego położonego w miejscowości Częstochowa, przy ul. Jesienna, posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 767.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 511.466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76.720,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 9494/11. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: City Handlowy O/Opole nr: 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać ze sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.  

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 12:00 do godziny 14:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sadzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy. Dąbrowskiego 32/35.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną  z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Komornik Sądowy                                                                    
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Agnieszka Piskała  
Kancelaria Komornicza ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

TEL. 034 324-61-06

E-MAIL:CZESTOCHOWA2@KOMORNIK.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/68963

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 511.466,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy