Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21  maja  2013r.  o  godz.  13.00   w   Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala 18 odbędzie się 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Krzywaczka, gm. Sułkowice, tj. działek 1297/1 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowegow Myślenicach.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 470.020,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:   313.347,00  zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik

UL. PIŁSUDSKIEGO 14, 32-400 MYŚLENICE

tel.: 12 2721137

fax.: 12 2721137

mail: myslenice@komornik.pl

www.myslenicekomornik.pl

Numer oferty:
Region: małopolskie
Cena: 313.347,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka