Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach  informuje,  że w dniu 26.06.2013r. o godz. 14:00 w kancelarii komornika Przemysława Różyckiego  mającego siedzibę przy ul. Widok 5 w Bielsku-Białej    odbędzie się – przeprowadzana przez Komornika  Sądowego  przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej  – druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym   położonej w Wilkowicach  przy ul. Do Boru,  dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi : 543.000,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 362.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania,  najpóźniej w dniu poprzedzający przetarg  na konto komornika : 81 2030 0045 1110 0000 0198 0260

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, wymienione w tym artykule.Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z Komornikiem, akta sprawy znajdują się u komornika ,a na dwa tygodnie przed licytacją w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy SR Przemysław Różycki ul Widok 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 8104875.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73524

                                                                                                                                                                                   

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 362.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom