Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 12.06.2013r. o godzinie 11:20  w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 8, sala nr V odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Stare Czaje, gmina Świętajno, działka nr 59/1  o powierzchni 1,49 ha zabudowanej budynkiem (wcześniej szkolnym) o pow. użytkowej 372,33 m2 oraz budynkiem    gospodarczym z wiatą o pow. 82,47 m2, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Sumę oszacowana stanowi kwota 163.200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108.800,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, tj. 16.320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika PKO BP SA nr 23 1020 3639 0000 8402 0005 0419.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 8 operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą  do przeprowadzenia  licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie, Krystyna Karasińska  adres kancelarii komornika: ul. Leyka 23A/63, 12-100 Szczytno Tel. (089) 624-26-84 

 

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 108.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka