Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy Bieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2013r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie mającego siedzibę   przy   ul.  Plac  Plebiscytowy 1 w sali nr 112,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   1/2   niewydzielonej części   nieruchomości   lokalowej   położonej:      82-440 Dzierzgoń, Traugutta 10A, dla której Sąd Rejonowy Kwidzyn Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. 

Suma oszacowania wynosi 34 432,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 824,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 443,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Sztum 81 10201778 0000 2102 0032 6827

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzego Bielińskiego z siedzibą przy ul Mickiewicza 37, 82-400 Sztum, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy BielińskiKancelaria Komornicza w Sztumie 82-400 Sztum Mickiewicza 37 tel. (55) 277 28 96

 

Numer oferty: L/17/N/12/13
Region: pomorskie
Cena: 25.824,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie