Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-06-2014 r. o godz. 08:45 w Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Cywilny 82-300 ELbląg, ul.Płk.Dąbka 8-12 W sali nr 131 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: 

Lokal mieszkalny  znajduje się na parterze (I/III kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Artura Grottgera w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni, w-c, spiżarni i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 41,3 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 11,1 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 64/1000 w gruncie oraz taki sam udział w częściach wspólnych niepodzielnych budynku i urządzeniach służących do wspólnego użytku - nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą położonej: 82-300 ELBLĄG, UL. GROTTGERA, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 93 900,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 390,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika (zalecane): BGŻ S.A. 33 20300045 1110 0000 0228 7450

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul.Płk.Dąbka 8-12 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości łub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik  ul.Piaskowa 6, 82-300 Elbląg tel.: 55 2369612 fax.: 55 2369612 mail: elblag5@komornik.pl

Numer oferty: L/65/N/05/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 70 425,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie