Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2014 r. o godz. 12:00 w budynku A sala nr A85 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego jednopokojowego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 34,20 m2 położonego na czwartej kondygnacji w Gdańsku przy ul. Orfeusza 44 wraz z udziałem 15/1000 w prawie własności działki gruntu nr 1248/20 obszaru 3544 m2 objętej księgą oraz takim samym udziałem we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania. Dodatkowo nad lokalem znajduję się powierzchnia pomocnicza wydzielona z poddasza nieużytkowego. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,80 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 192 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.280,00 zł w kasie kancelarii lub złożyć na książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia Sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu  poprzedzającym  przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 28 12405400 1111 0010 4744 2387. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego w kancelarii komornika.          Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza, Matejki 6,Gdańsk, 80-232 Gdańsk tel. (58) 506-54-00 / fax. (58) 340-45-54.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/140516

Numer oferty: L/36/N/05/14
Region: pomorskie
Cena: 144.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie