Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Mac na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2014 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Sądowa 21, 88-300 Mogilno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Św. Ducha , 88-330 Gębice, dla której SĄD REJONOWY W INOWROCŁAWIU X ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W MOGILNIE prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 56 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 47 1020 1505 0000 0902 0009 0134.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Artur Mac

Kancelaria Komornicza, Ogrodowa 10G, MOGILNO, 88-300 Mogilno

tel. 52 3020064 / fax. 52 3020064

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/153794

Numer oferty: L/3/N/09/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 42.525,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom