Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-07-2014r o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Giżycku 11-500 Giżycko, ul.Warszawska 28 odbędzie się druga licytacja nieruchomości: 

-    działka nr geod. 193/1- zabudowana budynkiem  mieszkalnym o pow. zabudowy 124,00m2 oraz budynkami inwentarskimi: gospodarczy (obora wraz z wiatą oraz przybódówka) o pow. zabudowy 349,00m2, garażowy o pow. zabudowy 115,00m2, gospodarczy (kurnik) o pow. zabudowy 28,00m2, gospodarczy (stodoła z dobudówką) o pow. zabudowy 184,00m2;

-   działka nr geod. 193/2- o pow. 4,8154ha- grunty rolne niezabudowane;

-   działka nr geod. 193/3 o pow. l,5194ha- grunty rolne niezabudowane, położonej: 11-500 Giżycko, Kożuchy, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 357 260,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 238 173,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 726,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Pekao SA 69 12405787 1111 0000 5759 9391 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.l0:00 do godz.l2:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul.Warszawska 28 w pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.              

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik   Sądowy  przy   Sądzie   Rejonowym   w   Giżycku   Marek   Wądołowski ul. Kościuszki 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 4281643 email: gizycko@komornik.pl

Numer oferty: L/142/N/06/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 238.173,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo