Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, ze: w dniu 13-10-2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej: 38-455 Głowienka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

1. Nieruchomość   składa   się   z   działki   gruntowej nr 1894/1,1895/2 oraz 1896 o łącznej powierzchni 0,0900 ha zabudowanych   bliźniaczym budynkiem murowanym mieszkalnym o pow. użytkowej - 98,00 m2. Suma oszacowania wynosi 222 200,00zl zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 148133,33zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 220,00zł. 

2. Nieruchomość o numerze działki 1138 o pow. 0,0700 ha. Suma oszacowania wynosi 1 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1133.33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 170,00 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak

Kancelaria Komornicza w Krośnie  Krosno 1 Olejarska 38A

Tel.. (13) 4367618 e-mail: kancelaria@komornikkrosno.pl

 

Numer oferty: L/95/N/07/14
Region: podkarpackie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka