Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 sierpnia 2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr VI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Gościeńczyce, (obręb 0009), gmina Grójec, województwo mazowieckie:

1. Domu o pow. 107 m z działką o pow. 1,1365 ha Przedmiotem licytacji będzie działka nr 2.53/2 o powierzchni 1,1365 ha w kształcie prostokąta, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 107,95 m wolnostojącym parterowym z użytkowym poddaszem. Budynek nie jest zgłoszony do użytkowania. Rozpoczęcie budowy ok. 2005 roku a budynek zamieszkały od 2008 roku. Suma oszacowania wynosi 330.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.000,00 zł..

2.  Działki nr 136 o powierzchni 0,0800 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu ~6 metrów i długości - 120. Działka po wydobyciu torfu. Działka zakrzaczona, nie jest użytkowana. Suma oszacowania wynosi 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 825.00zł. Rękojmia wynosi 70,00zł.

3. Działki nr 175 o powierzchni 0,1300 ha w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu "15 metrów i długości - 85 metrów jednym z krótszych boków przylega do rzeki Kraski, Suma oszacowania wynosi  1 100,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 825,00 zł.  Rękojmia wynosi 110,00 zł. 

Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Rękojmię można wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto kancelarii komornika: PKO BP SA 1 O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant:, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz ul. Nepodległości 52, 05-600 Grójec tel.: 48 6646996 mail: grojec1@komornik.pl

Numer oferty: L/62/N/07/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka